Privacyverklaring Stichting Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch (FOH)

Algemeen
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Filharmonisch Orkest ´s-Hertogenbosch (verder te noemen het FOH) omgaat met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Algemeen geldt dat het FOHzeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Waarom verzamelt het FOH persoonsgegevens
Het FOH verzamelt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het functioneren van het FOH. Dat wil zeggen gegevens die nodig zijn voor het realiseren van haar doelstellingen zoals het organiseren van orkesten en concerten en voor het behouden en versterken van de continuïteit van het orkest en haar bestaansrecht in de regio.

Van wie worden persoonsgegevens verzameld
Het FOH verzamelt persoonsgegevens van personen die direct of indirect betrokken zijn bij het functioneren van het FOH zoals orkestleden, invallers, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, donateurs en andere relaties. Rondom een concert verwerken we persoonsgegevens voor mededelingen en uitnodigingen over concerten en bij het afhandelen van bestellingen voor toegangskaarten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
De gegevens die worden verzameld betreffen onder andere naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen, bankgegevens en muzikale opleiding en muzikale ervaring voor zover die in de betreffende situatie van belang zijn. Tijdens concerten of orkestgebeurtenissen worden incidenteel foto’s en video-opnamen gemaakt voor eigen gebruik.

Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies) en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). We plaatsen geen cookies waarmee data wordt verzameld voor marketing- of advertentiedoeleinden.

Hoe gaat het FOH om met persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verzameld bij de secretaris van het bestuur. Deze worden afhankelijk van het doel gedeeld met andere bestuursleden, zoals de penningmeester, voor zover dat voor een goed functioneren van het FOH van belang is. Lijsten van orkestleden worden gedeeld met medeorkestleden teneinde onderlinge contacten te faciliteren. Oude ledenlijsten en donateurlijsten komen in het archief. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk voor een goed functioneren van het FOH. Foto’s of ander beeld- en geluidsmateriaal worden incidenteel en na gerichte afweging voor PR- en marketingdoeleinden gepubliceerd op de orkestwebsite, in de pers of op Facebook.

Rechten van betrokkenen waarvan de gegevens zijn verzameld
Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht de van hem of haar bekende gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid neem dan contact op met het bestuur van het FOH (info@fohsite.nl).